اندازه واقعی از AirPods

Airpods 1 و Airpods 2 به همان اندازه هستند.

{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  AirPods .