اندازه واقعی از AirPods

{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  AirPods .