اندازه واقعی از Apple Pencil

جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Apple Pencil .