اندازه واقعی از Fitbit flex Wristband

Small 5.5"–6.5" 14.0 cm–17.5 cm
Large 6.5"–8.2" 17.5 cm–20.8 cm

{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  Fitbit flex Wristband .