اندازه واقعی از iPad Smart Keyboard

جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  iPad Smart Keyboard .