ورود به اندازه واقعی

تصویر با اندازه واقعی به شما نشان دهد.

Samsung Galaxy Fold (phone mode)

بررسی کنید

Samsung Galaxy Fold (tablet mode)

بررسی کنید