ورود به اندازه واقعی

تصویر با اندازه واقعی به شما نشان دهد.

Nano SIM (4FF)

بررسی کنید

Micro SIM (3FF)

بررسی کنید