اندازه واقعی از United States Dollar (USD)

  • ارتفاع:66.3mm (2.61اینچ)
  • عرض:156.0mm (6.14اینچ)
{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  United States Dollar (USD) .