کد منبع فیس بوک شما لیستی از آخرین زمان فعال بودن دوستان شما را دارد. "زمان فعال" به معنای آنلاین ، ورود به سیستم یا زمان مشاهده شده است.شما می توانید " lastActiveTimes " را در کد منبع خود از فیس بوک جستجو کنید تا " JSON-object " را بدست آورید که یک جفت مقدار کلیدی در مورد شناسه فیس بوک و زمان مشخص یونیکس است.این یک تجزیه کننده آنلاین است ، که می تواند منبع فیس بوک شما را تجزیه کرده و زمان فعال را به ترتیب لیست کند.

※لطفا این برنامه را در حساب فیس بوک خود استفاده کنید. آیا این برنامه استفاده کنید برای بررسی داده ها از فیس بوک افراد دیگر بدون اجازه برای جلوگیری از مسئله قانونی است.※

Result