نام میزبان من چیست؟

نام میزبان یک برچسب است که به یک دستگاه متصل به یک شبکه کامپیوتری اختصاص داده و استفاده می شود که به شناسایی دستگاه در اشکال مختلف ارتباطات الکترونیکی است.

نام میزبان من است:ec2-35-175-201-191.compute-1.amazonaws.com