اندازه واقعی از AirPods (نسل سوم)

{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  AirPods (نسل سوم) .