اندازه واقعی از حاکم سانتی متر

30CM / 300mm

  • عرض:300.0mm (11.81اینچ)
جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  حاکم سانتی متر .