⇩ ⇩ ⇩
#
درشت متن پررنگ / ایتالیایی روشی متداول برای تأکید متن است ، مانند برجسته کردن متن ، استناد ، یا گفتار افراد و غیره.سه سبک وجود دارد که شامل متن جسورانه ، متن جسورانه و متن ایتالیایی است. با انتخاب گزینه ها می توانید سبک متن را تغییر دهید.