⇩ ⇩ ⇩
#
متن حباب به نظر می رسد حروف انگلیسی پیچیده شده در حلقه ها.دو سبک وجود دارد ، سفید روی سیاه و سیاه بر روی سفید.پس زمینه سیاه تنظیم پیش فرض است. برای تغییر سبک می توانید کادر انتخاب را بردارید.ویندوز 7 از سبک با پس زمینه سیاه پشتیبانی نمی کند اما از سبک با پس زمینه سفید پشتیبانی می کند. ویندوز 10 تنها از الفبای انگلیسی معمولی به جز الفبای دیاکریتیک پشتیبانی می کند.این سبک متن توسط شماره ها نیز پشتیبانی می شود.