⇩ ⇩ ⇩
#
نامه های لعنتی قلم cursive به نظر می رسد به عنوان خط دست خط. همچنین می تواند چشم های کاربران را به خود جلب کند. متن خطی دارای دو سبک است ، شامل متن جسورانه و متن غیر جسورانه است.