⇩ ⇩ ⇩
#
متن انگلیسی قدیمی قلم انگلیسی قدیمی نیز called Fraktur یا Blackletter called نامیده می شود.این قلم صدها سال تا سال 1941 مورد استفاده قرار گرفت.