⇩ ⇩ ⇩
#
کلاه های کوچک همچنین به small capitals یا 3 {called نیز گفته می شود. معمولاً حروف بزرگ بزرگتر هستند و حروف کوچک نیز کوچکتر هستند.با این حال ، این نامه به نظر بزرگ می رسد ، اما اندازه متن همان اندازه حروف کوچک است. Microsoft Word ، 2 {و 3 {همه این ویژگی داخلی دارند.