با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
الگوی بریل - 12345678
الگوی بریل - 123456
الگوی بریل - 23456
الگوی بریل - 13456
الگوی بریل - 3456
الگوی بریل - 12456
الگوی بریل - 2456
الگوی بریل - 1456
الگوی بریل - 456
الگوی بریل - 12356
الگوی بریل - 2356
الگوی بریل - 1356
الگوی بریل - 356
الگوی بریل - 1256
الگوی بریل - 256
الگوی بریل - 156
الگوی بریل - 56
الگوی بریل - 12346
الگوی بریل - 2346
الگوی بریل - 1346
الگوی بریل - 346
الگوی بریل - 1246
الگوی بریل - 246
الگوی بریل - 146
الگوی بریل - 46
الگوی بریل - 1236
الگوی بریل - 236
الگوی بریل - 136
الگوی بریل - 36
الگوی بریل - 126
الگوی بریل - 26
الگوی بریل - 16
الگوی بریل - 6
الگوی بریل - 12345
الگوی بریل - 2345
الگوی بریل - 1345
الگوی بریل - 345
الگوی بریل - 1245
الگوی بریل - 245
الگوی بریل - 145
الگوی بریل - 45
الگوی بریل - 1235
الگوی بریل - 235
الگوی بریل - 135
الگوی بریل - 35
الگوی بریل - 125
الگوی بریل - 25
الگوی بریل - 15
الگوی بریل - 5
الگوی بریل - 1234
الگوی بریل - 234
الگوی بریل - 134
الگوی بریل - 34
الگوی بریل - 124
الگوی بریل - 24
الگوی بریل - 14
الگوی بریل - 4
الگوی بریل - 123
الگوی بریل - 23
الگوی بریل - 13
الگوی بریل - 3
الگوی بریل - 12
الگوی بریل - 2
الگوی بریل - 1
الگوی بریل خالی است