نمادهای شطرنج

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
پادشاه شطرنج سفید. یکی از قطعات شطرنج.
ملکه شطرنج سفید. یکی از قطعات شطرنج.
شطرنج سفید قدم زد. دو قطعه شطرنج.
اسقف شطرنج سفید. دو قطعه شطرنج.
شوالیه شطرنج سفید. دو قطعه شطرنج.
پیاده شطرنج سفید. هشت قطعه شطرنج.
پادشاه شطرنج سیاه. یکی از قطعات شطرنج.
ملکه شطرنج سیاه. یکی از قطعات شطرنج.
شطرنج سیاه غرق شد. دو قطعه شطرنج.
اسقف شطرنج سیاه. دو قطعه شطرنج.
شوالیه سیاه شطرنج. دو قطعه شطرنج.
پیاده شطرنج سیاه. هشت قطعه شطرنج.