نمادهای جنسیتی

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
نماد هتروسکسوال
نشان مرد. سیاره مریخ.
نماد زن
نماد عنصر جیوه
نماد همجنس‌گرایی مردان
نماد مرد و زن
نماد مرد با خط
نماد تراجنسیتی
نماد مرد عمودی با خط
نماد همجنس‌گرایی زنانه
بی‌طرف (Neuter)