پیوند اسامی دوران ژاپنی

شخصیت لیگاتور در یونیکد: 令和 / 平成 / 昭和 / 大正 / 明治
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
لیگاتور نام دوره REIWA (یونیکد)
لیگاتور نام دوره HEISEI (یونیکد)
پیوند نام دوره Showa (یونیکد)
پیوند نام دوره Taisho (یونیکد)
لیگاتور نام دوره MEIJI (یونیکد)