حروف دارای لهجه و علائم مشترک بین المللی را درج کنید. حروف اصلی: فرانسوی ، اسپانیایی ، آلمانی و ایسلندی.
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿ
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
Æ حرف بزرگ لاتین Æ
Á حروف بزرگ لاتین A با حاد
 حروف بزرگ لاتین A با حاشیه
 حروف بزرگ لاتین A با حاشیه
À حرف بزرگ لاتین A با قبر
Å حروف بزرگ لاتین A با انگشتر بالا
à حروف بزرگ لاتین A با tilde
Ä حرف A با حروف بزرگ لاتین A با diaeresis
Ç حروف بزرگ لاتین C با سرو
Ð حرف بزرگ لاتین Eth. یک ارز رمزنگاری شده. "Dogecoin".
É حروف بزرگ لاتین E با حاد
Ê حروف بزرگ لاتین E با حاشیه
È پایتخت لاتین حرف E با قبر
Ë حروف بزرگ لاتین E با دیه
Í حروف بزرگ لاتین I با حاد
Î حروف بزرگ لاتین I با حاشیه
Ì نامه بزرگ لاتین با قبر
Ï نامه بزرگ لاتین I با diaeresis
Ñ حروف بزرگ لاتین N با tilde
Ó حروف بزرگ لاتین O با حاد
Ô حروف بزرگ لاتین O با حاشیه
Ò پایتخت لاتین حرف O با قبر
Ø حروف بزرگ لاتین O با سکته مغزی
Õ حروف بزرگ لاتین O با tilde
Ö حروف بزرگ لاتین O با دیه
Þ حرف بزرگ لاتین خار
Ú حروف بزرگ لاتین U با حاد
Û حروف بزرگ لاتین U با حاشیه
Ù پایتخت لاتین حرف U با قبر
Ü حروف بزرگ لاتین U با diaeresis
Ý حروف بزرگ لاتین Y با حاد
á حرف کوچک لاتین A با حاد
â حرف کوچک لاتین A با دور تا دور
æ حرف کوچک لاتین
à حرف کوچک لاتین A با قبر
å حرف کوچک لاتین A با انگشتر در بالا
ã حرف کوچک لاتین A با tilde
ä حرف کوچک لاتین A با diaeresis
ç حرف کوچک لاتین C با سرو
é حرف کوچک لاتین E با حاد
ê حرف کوچک لاتین E با دور برگ
è حرف کوچک لاتین E با قبر
ð حرف کوچک لاتین Eth
ë حرف کوچک لاتین E با دیه
í حرف کوچک لاتین من با حاد
î حرف کوچک لاتین من با دور
ì نامه کوچک لاتین من با قبر
ï حرف کوچک لاتین I با diaeresis
ñ حرف کوچک لاتین N با tilde
ó حرف کوچک لاتین O با حاد
ô حرف کوچک لاتین O با دور
ò حرف کوچک لاتین O با گور
ø حرف کوچک لاتین O با سکته مغزی
õ حرف کوچک لاتین O با tilde
ö حرف کوچک لاتین O با دیه
ß حروف کوچک لاتین تیز S
þ حرف کوچک لاتین Thorn
ú حرف کوچک لاتین U با حاد
û حرف کوچک لاتین U با دور تا دور
ù حرف کوچک لاتین U با گور
ü حرف کوچک لاتین U با diaeresis
ý حرف کوچک لاتین Y با حاد
ÿ حرف کوچک لاتین Y با دیه