نمادهای موسیقی

emoji | نماد متن
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
𝄞𝄡𝄢𝄪𝄫🎵🎶🎼𓏢📻〽️🎶🎵🎷🎧🎤🎙️🥁🪗🎹🎸🎻📯🎺🪘👨‍🎤🧑‍🎤👩‍🎤🪕👯👯‍♀️🕺💃🔊🔉🔈👯‍♂️
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
نت چهارم
نماد یادداشت هشتم
(موسیقی) دو نت هشتم که به یک پرتو وصل شده اند.
(موسیقی) دو یادداشت شانزدهم که به یک پرتو وصل شده اند.
موسیقی نشانه تخت
موسیقی نشانه طبیعی
علامت تیز موسیقی
𝄞 نماد موسیقی g clef
𝄡 نماد موسیقی c clef
𝄢 نماد موسیقی f clef
𝄪 نماد موسیقی دو تیز
𝄫 نماد موسیقی دو تخت
🎵 یک نت موسیقی یا دو نت موسیقی پرتو.
🎶 چندین نت موسیقی
🎼 امتیاز موسیقی
𓏢 ساز چنگ