نمادهای PI

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
Ππ𝜫𝝅𝝥𝝿𝞟𝞹Ппϖ
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
π حرف یونانی پی
𝝅 PI کوچک ایتالیایی جسورانه ریاضی
𝝿 sans-serif ریاضی PI کوچک جسورانه
𝞹 sans-serif ریاضی PI ایتالیایی جسورانه ضخیم
П نامه بزرگ سیریلیک PI
п نامه کوچک سیریلیک PI
نماد محصول
نامه PI با سبک رئوس مطالب
نماد آوایی چینی. تلفظ مانند انگلیسی M.
شخصیت چینی ، به معنای برجسته و کارا است.