نمادهای زودیاک

emoji | نماد متن
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
صورت فلکی ، ستاره شناسی و زودیاک.
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
ماهی
دلو
بزغاله
کمان‌دار
عقرب
ترازو
سنبله
شیر
خرچنگ
دوقلو
گاو
قوچ
آفتاب
ماه رو به افزایش، اغلب با ادیان وثنی مختلف مرتبط است
نماد عنصر جیوه
نماد زن
زمین
نشان مرد. سیاره مریخ.
سیاره مشتری
زحل
ادرار
نماد نجومی اورانوس
نپتون
پلوتون