+۰۴۳۰ +4:30
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۴۳۰
UTC/GMT: +4:30
DST On DST Off
UTC UTC
CEST +2:00
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: CEST
UTC/GMT: +2:00
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۴۳۰
۱۴ آوریل ۲۰۲۱
۱۵ آوریل ۲۰۲۱
۱۶ آوریل ۲۰۲۱
۱۷ آوریل ۲۰۲۱
۱۸ آوریل ۲۰۲۱
۱۹ آوریل ۲۰۲۱
۲۰ آوریل ۲۰۲۱


CEST
۱۴ آوریل ۲۰۲۱
۱۵ آوریل ۲۰۲۱
۱۶ آوریل ۲۰۲۱
۱۷ آوریل ۲۰۲۱
۱۸ آوریل ۲۰۲۱
۱۹ آوریل ۲۰۲۱
۲۰ آوریل ۲۰۲۱