+۰۴۳۰ +4:30
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۴۳۰
UTC/GMT: +4:30
DST On DST Off
UTC UTC
CET +1:00
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: CET
UTC/GMT: +1:00
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۴۳۰
۱۵ ژانویه ۲۰۲۱
۱۶ ژانویه ۲۰۲۱
۱۷ ژانویه ۲۰۲۱
۱۸ ژانویه ۲۰۲۱
۱۹ ژانویه ۲۰۲۱
۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
۲۱ ژانویه ۲۰۲۱


CET
۱۵ ژانویه ۲۰۲۱
۱۶ ژانویه ۲۰۲۱
۱۷ ژانویه ۲۰۲۱
۱۸ ژانویه ۲۰۲۱
۱۹ ژانویه ۲۰۲۱
۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
۲۱ ژانویه ۲۰۲۱