+۰۴۳۰ +4:30
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۴۳۰
UTC/GMT: +4:30
DST On DST Off
UTC UTC
IST +5:30
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: IST
UTC/GMT: +5:30
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۴۳۰
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
۱ اکتبر ۲۰۲۰
۲ اکتبر ۲۰۲۰
۳ اکتبر ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۲۰
۵ اکتبر ۲۰۲۰
۶ اکتبر ۲۰۲۰


IST
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
۱ اکتبر ۲۰۲۰
۲ اکتبر ۲۰۲۰
۳ اکتبر ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۲۰
۵ اکتبر ۲۰۲۰
۶ اکتبر ۲۰۲۰