+۰۴۳۰ +4:30
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۴۳۰
UTC/GMT: +4:30
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۳۳۰ +3:30
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۳۳۰
UTC/GMT: +3:30
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۴۳۰
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴


+۰۳۳۰
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴