+۰۴۳۰ +4:30
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۴۳۰
UTC/GMT: +4:30
DST On DST Off
UTC UTC
CET +1:00
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: CET
UTC/GMT: +1:00
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۴۳۰
۲۳ مارس ۲۰۲۳
۲۴ مارس ۲۰۲۳
۲۵ مارس ۲۰۲۳
۲۶ مارس ۲۰۲۳
۲۷ مارس ۲۰۲۳
۲۸ مارس ۲۰۲۳
۲۹ مارس ۲۰۲۳


CET
۲۳ مارس ۲۰۲۳
۲۴ مارس ۲۰۲۳
۲۵ مارس ۲۰۲۳
۲۶ مارس ۲۰۲۳
۲۷ مارس ۲۰۲۳
۲۸ مارس ۲۰۲۳
۲۹ مارس ۲۰۲۳