+۰۴۳۰ +4:30
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۴۳۰
UTC/GMT: +4:30
DST On DST Off
UTC UTC
CST -6:00
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: CST
UTC/GMT: -6:00
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۴۳۰
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴


CST
۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴