+۰۳۳۰ +3:30
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۳۳۰
UTC/GMT: +3:30
DST On DST Off
UTC UTC
EDT -4:00
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: EDT
UTC/GMT: -4:00
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۳۳۰
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
۱ اکتبر ۲۰۲۰
۲ اکتبر ۲۰۲۰
۳ اکتبر ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۲۰
۵ اکتبر ۲۰۲۰


EDT
۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰
۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰
۱ اکتبر ۲۰۲۰
۲ اکتبر ۲۰۲۰
۳ اکتبر ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۲۰
۵ اکتبر ۲۰۲۰