+۰۷ +7:00
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۷
UTC/GMT: +7:00
DST On DST Off
UTC UTC
EDT -4:00
: .
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: EDT
UTC/GMT: -4:00
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۷
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴


EDT
۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴
۲۹ ژوئیه ۲۰۲۴