+۰۷ +7:00
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: +۰۷
UTC/GMT: +7:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT -7:00
: :
قبلی اکنون بعد
UTC UTC
منطقه زمانی: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+۰۷
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱
۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱
۱ اوت ۲۰۲۱


PDT
۲۶ ژوئیه ۲۰۲۱
۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱
۲۹ ژوئیه ۲۰۲۱
۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۱
۱ اوت ۲۰۲۱