از IPv6 من چیست؟

دریافت آدرس IPv6.

شما آدرس IPv4 است: 44.192.20.240
شما آدرس IPv6 است: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:2cc0:14f0
IPv6
از IPv6 (پروتکل اینترنت نسخه 6) آخرین نسخه از پروتکل اینترنت (IP)، پروتکل ارتباطی است که یک سیستم شناسایی و محل به کامپیوتر در شبکه ها و مسیرهای عبور و مرور در سراسر اینترنت فراهم می کند.

و یا شما می توانید سعی کنید ...: