اندازه انگشتر در شرق آسیا

نمودار اندازه برای چین ، تایوان ، سنگاپور ، ژاپن و کره اعمال می شود.

{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  اندازه انگشتر در شرق آسیا .