اندازه انگشتر ایتالیا

نمودار اندازه برای ایتالیا ، اسپانیا و سوئیس اعمال می شود.

{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  اندازه انگشتر ایتالیا .