اندازه انگشتر

نمودار اندازه برای ایالات متحده آمریکا و اروپا اعمال می شود.

{as_size} / {as_monitor} جاسازی از iframe
تصویر در اندازه واقعی از  اندازه انگشتر .