٪ از چیست؟
پاسخ:
% x = x =

چند درصد از است؟
پاسخ:
/ = =

٪ از چه چیزی است؟
پاسخ:
/ % = / =

درصد تغییر از به چقدر است؟
پاسخ:
/ - 1 = =

افزودن % چیست؟
پاسخ:
x ( 1 + %) = x (1 + ) =

ما اغلب از محاسبه درصد در زندگی، تجارت و سرمایه گذاری استفاده می کنیم.در اینجا چند ماشین حساب درصد وجود دارد که می تواند در محاسبه نسبت، محاسبه تخفیف، نسبت تغییر قیمت سهام، محاسبه مشمول مالیات، محاسبه بدون مالیات و غیره استفاده شود.این مسائل ریاضی به سوالات تشریحی خلاصه می شود و فقط باید اعداد را در فیلدها وارد کنید و بلافاصله به آنها پاسخ داده می شود.