-
00
00
00
-
  • برای تنظیم عدد، یا را فشار دهید.
  • شروع / مکث : Enter
  • با شروع تایمر، URL (آدرس پیوند) تغییر خواهد کرد. این URL حاوی اطلاعات در حال اجرا برای تایمر است. می توانید این URL را در هر جایی به اشتراک بگذارید و همچنان کار خواهد کرد.
  • عنوان قابل ویرایش است.
  • تبلیغات در حالت تمام صفحه پنهان می شوند.
  • عناوین فقط در مرورگر شما قابل ویرایش هستند.
  • برنامه وب آنلاین بدون نصب هیچ.
  • دقت به میکرو ثانیه (1/1000 ثانیه).
  • مدت زمان زنگ خوردن به حداکثر ۹۰ ثانیه محدود است.