🇹🇦 پرچم تریستان داکونها

کپی / چسباندن

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپرچم تریستان داکونها
UnicodeN/A
مترادفپرچم، تریستان داکونها
دستهFlags | پرچم کشور

تصاویر

پرچم تریستان داکونها اموجی
emoji unicode معنی
🇹🇦 1F1F9 1F1E6 پرچم تریستان داکونها