Online Closure Compiler

فشرده سازی دارایی های خود را با استفاده از closure compiler آنلاین. CSS پشتیبانی و جاوا اسکریپت.

JS/CSS کد

نتایج Minified

  1. و یا کشیدن و رها کردن فایل در اینجا.

فایل خواهد شد به منظور فشرده.

فشرده سازی تنظیم مجدد

نتایج Minified  نسبت تراکم:

و یا کشیدن و رها کردن فایل در اینجا.
دانلود به صورت خودکار آغاز خواهد شد.

Google Closure کامپایلر یک ابزار برای ساخت دانلود جاوا اسکریپت است و سریع تر اجرا شود. این یک کامپایلر واقعی برای جاوا اسکریپت است. به جای جمع آوری از زبان مبدأ به کد ماشین، آن را از جاوا اسکریپت کامپایل برای بهتر جاوا اسکریپت. این تجزیه جاوا اسکریپت خود، آن را تجزیه و تحلیل، حذف کد کشته و بازنویسی و به حداقل می رساند آنچه که باقی مانده است. همچنین این چک نحو، منابع متغیر، و انواع، و هشدار در مورد مشکلات معمول جاوا اسکریپت.