با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
½¼¾

شما همچنین می توانید نماد کسری را خودتان ترکیب کنید.

※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نمادهای کسری
نماد متن معنی کپی / چسباندن
½ کسر مشترک نیمی
کسر مشترک یک سوم
کسر مشترک دو سوم
¼ کسر مشترک یک چهارم
¾ کسر مشترک سه چهارم
کسر مشترک یک پنجم
کسر مشترک دو پنجم
کسر مشترک سه پنجم
کسر مشترک چهار پنجم
کسر مشترک یک ششم
کسر مشترک پنج ششم
کسر مشترک یک هفتم
کسر مشترک یک هشتم
کسر مشترک سه هشتم
کسر مشترک پنج هشتم
کسر مشترک هفت هشتم
کسر مشترک نهم
کسر مشترک یک دهم
کسر مشترک صفر سوم
کسر شماره یک