حروف یونانی

∞ نمادهای ریاضی | α β ∑ حروف یونانی | ⁽¹²³⁾ نمادهای اشتراک / متن | ½ ⅓ ¼ نمادهای کسری
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
تلفظ:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - Chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.
※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
Σ حرف یونانی سیگما
α حرف یونانی آلفا
β حرف یونانی بتا
γ حرف یونانی گاما
δ حرف یونانی دلتا
ε حرف یونانی اپسیلون
ζ حرف یونانی زتا
η حرف یونانی ETA
θ حرف یونانی تتا
ι حرف یونانی IOTA
κ حرف یونانی کاپا
λ حرف یونانی لامبدا
μ حرف یونانی μ
ν حرف یونانی نو
ξ حرف یونانی XI
ο حرف یونانی امیکرون
π حرف یونانی پی
ρ حرف یونانی رو
σ نماد متن حرف یونانی سیگما
τ حرف یونانی TAU
υ حرف یونانی UPSILON
φ حرف یونانی فی
χ حرف یونانی CHI
ψ حرف یونانی PSI
ω حرف یونانی امگا