🚬 سیگار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد سیگار کشیدن
Twitterعلامت دخانیات ممنوع
Unicodeسیگار
مترادفسیگار کشیدن و فعالیت، سیگار کشیدن
دستهObjects | شی دیگر

تصاویر

سیگار اموجی
emoji unicode معنی
🚬 1F6AC سیگار