🌎 نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکره زمین قاره امریکا
Twitterکره زمین قاره آمریکا
Unicodeنقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره
مترادفآمریکا، زمین، کره زمین، جهان،‏ امریکای شمالی و جنوبی،‏ جهان،‏ دنیا،‏ زمین،‏ کرهٔ جغرافیایی، و کرهٔ زمین
دستهTravel & Places | نقشه

تصاویر

نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره اموجی
emoji unicode معنی
🌎 1F30E نقشهٔ قارهٔ امریکا روی کره
🌍1F30Dنقشهٔ اروپا-افریقا روی کره یا کره زمین اروپا-آفریقا
🌏1F30Fنقشهٔ آسیا-اقیانوسیه روی کره یا کره زمین آسیا-استرالیا