🕐 ساعت یک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleساعت نشان‌دهنده ساعت یک
Twitterبه صورت ساعت یک
Unicodeساعت یک
مترادفساعت،‏ یک،‏ ۰۰،‏ ۰۰، ۱، ۱:۰۰، ساعت، ساعت، یک،‏ ۱، و ۱:۰۰
دستهTravel & Places | زمان
برچسبایموجی زمان

تصاویر

ساعت یک اموجی
emoji unicode معنی
🕐 1F550 ساعت یک
🕑1F551ساعت دو،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت دو، یا به صورت ساعت دو
🕒1F552ساعت سه،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت سه، یا به صورت ساعت سه
🕓1F553ساعت چهار،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت چهار، یا به صورت ساعت چهار
🕔1F554ساعت پنج،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت پنج، یا به صورت ساعت پنج
🕕1F555ساعت شش،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت شش، یا به صورت ساعت شش
🕖1F556ساعت هفت،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت هفت، یا به صورت ساعت هفت
🕗1F557ساعت هشت،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت هشت، یا به صورت ساعت هشت
🕘1F558ساعت نه،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت نه، یا به صورت ساعت نه
🕙1F559ساعت ده،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت ده، یا به صورت ساعت ده
🕚1F55Aساعت یازده،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت یازده، یا به صورت ساعت یازده
🕛1F55Bساعت دوازده،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت دوازده، یا به صورت ساعت دوازده
🕜1F55Cساعت یک و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت یک و نیم، یا به صورت ساعت یک-سی
🕝1F55Dساعت دو و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت دو و نیم، یا به صورت ساعت دو-سی
🕞1F55Eساعت سه و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت سه و نیم، یا به صورت ساعت سه-سی
🕟1F55Fساعت چهار و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت چهار و نیم، یا به صورت ساعت چهار-سی
🕠1F560ساعت پنج و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت پنج و نیم، یا به صورت ساعت پنج-سی
🕡1F561ساعت شش و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت شش و نیم، یا به صورت ساعت شش-سی
🕢1F562ساعت هفت و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت هفت و نیم، یا تصویر ساعت هفت و سی دقیقه
🕣1F563ساعت هشت و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت هشت و نیم، یا به صورت ساعت هشت-سی
🕤1F564ساعت نه و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت نه و نیم، یا به صورت ساعت نه-سی
🕥1F565ساعت ده و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت ده و نیم، یا به صورت ساعت ده-سی
🕦1F566ساعت یازده و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت یازده و نیم، یا به صورت ساعت یازده-سی
🕧1F567ساعت دوازده و نیم،‏ ساعت نشان‌دهنده ساعت دوازده و نیم، یا به صورت ساعت دوازده-سی