خط کش (pixel)

این نرم افزار آنلاین، پشتیبانی سانتی متر، اینچ و پیکسل است.
0
100
200
300
400
500
600
640
0
100
200
300
400
480