emoji | نماد متن
با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼
⬿𖣫𖤂⤿⥿➡️⬅️⬇️⬆️↖️↙️↘️↗️🔄🔀↔️↕️⤴️🔃↩️↪️◀️▶️🔁⤵️🔽🔼👉👈👇👆

آیتم های مرتبط: نمادهای مثلث

※ همه نمادها شخصیت یونیکد هستند ، نه تصویر و نه شخصیت های ترکیبی. اما شما همچنین می توانید آنها را توسط خودتان ترکیب کنید. ※
نماد متن معنی کپی / چسباندن
فلش سیاه به سمت چپ
پیکان سیاه به بالا
پیکان سیاه رو به پایین
فلش سیاه به سمت راست
فلش سیاه شمال شرقی
پیکان سیاه شمال غربی
پیکان سیاه جنوب شرقی
پیکان سیاه جنوب غربی
فلش سیاه چپ و راست
فلش سیاه بالا و پایین
فلش به چپ با خط
فلش به سمت بالا با خط
فلش پایین با خط
فلش راست‌گرا با خط
فلش چپ و راست با خط
فلش سر مثلثی بالا پایین
فلش راست با نوک به سمت پایین
فلش رو به راست با نوک به سمت بالا
فلش به سمت چپ با نوک به پایین
فلش به سمت چپ با نوک به سمت بالا
فلش به سمت راست با نوک به پایین
فلش به سمت راست با نوک به سمت بالا
فلش به سمت چپ با نوک پایین
فلش به سمت چپ با نوک به سمت بالا
سه فلش به سمت چپ
فلش موج‌دار طولانی به سمت چپ
فلش به سمت چپ با دم خالدار
⬿ فلش موج‌دار به طور مستقیم به چپ
فلش چهارگانه به سمت چپ
فلش چهارگانه به راست
فلش به پایین
پیکان شمال غربی
پیکان شمال شرقی
فلش جنوب شرقی
فلش جنوب غربی
فلش سمت چپ با سکته مغزی
سمت راست فلش با سکته مغزی
فلش موج سمت چپ
سمت راست فلش موج
سمت چپ دو فلش سر
دو فلش به سمت بالا
سمت راست دو فلش سر
به پایین دو فلش سر
پیکان سمت چپ با دم
سمت راست فلش با دم
پیکان سمت چپ از نوار
فلش به سمت بالا از نوار
سمت راست فلش از نوار
فلش به سمت پایین از نوار
فلش به پایین با پایه
فلش سمت چپ با قلاب
سمت راست فلش با قلاب
فلش سمت چپ با حلقه
فلش سمت راست با حلقه
فلش موج سمت چپ
پیکان سمت چپ با سکته مغزی
پیکان زیگزاگ به سمت پایین
فلش به سمت بالا با نوک سمت چپ
فلش به سمت بالا با نوک سمت راست
فلش به سمت پایین با نوک سمت چپ
فلش به سمت پایین با نوک سمت راست
فلش سمت راست با گوشه به سمت پایین
فلش نیم دایره ای ضد جهت خلاف جهت
فلش نیم دایره بالا جهت عقربه های ساعت
فلش شمال غربی به نوار طولانی
فلش سمت چپ به نوار بالای فلش به نوار
فلش حلقه باز ضد جهت عقربه
فلش حلقه باز جهت عقربه های ساعت
چارپون سمت چپ با نوار بطرف بالا
در سمت چپ با چنگال به سمت پایین هارپون
به سمت بالا چمن را با سمت خاردار
به سمت بالا چنگک با نوار خاردار سمت چپ
به سمت راست با چنگال به سمت بالا چنگک بزنید
به سمت راست با چنگال به سمت پایین چنگک بزنید
هارپون به سمت پایین با میله سمت راست
هارپون به سمت پایین با نوار خاردار سمت چپ
فلش سمت راست روی فلش سمت چپ
فلش به سمت بالا از فلش به سمت پایین
فلش سمت چپ روی فلش سمت راست
فلش های جفت سمت چپ
فلش های جفت شده به سمت بالا
فلش های راست جفت شده
پیکان های زوج به سمت پایین
در سمت چپ چنگک سمت راست چنگک قرار دارد
سمت راست چنگک روی چنگال سمت چپ
سمت چپ فلش دوبل با سکته مغزی
فلش دوبل سمت راست با سکته مغزی
سمت راست فلش دوبل با سکته مغزی
فلش دوبل بالا
فلش دوبل شمال غربی
پیکان دوبل شمال شرقی
فلش دوتایی جنوب شرقی
فلش دوبل جنوب غربی
فلش سه گانه سمت چپ
سمت راست فلش سه گانه
فلش خنجر سمت چپ
در سمت راست فلش حرکت کنید
فلش به سمت بالا با دو ضربه
فلش به سمت پایین با دو ضربه
سمت چپ پیکان شکسته
فلش رو به بالا
سمت راست پیکان خاموش
فلش رو به پایین
فلش سمت چپ به نوار
سمت راست فلش به نوار
پیکان سفید سمت چپ
فلش سفید به سمت بالا
فلش سفید سمت راست
پیکان سفید به سمت پایین
فلش سفید به سمت بالا از نوار
مثلث سمت راست سیاه و سفید
رعد و برق
طوفان رعد و برق
فلش سنگین جنوب شرقی
پیکان سنگین سمت راست
پیکان سنگین شمال شرقی
پیش نویس نقطه به سمت راست فلش
پیکان گرد سنگین به سمت راست
مثلث سمت راست فلش
فلش مثلث سنگین به سمت راست فلش
فلش مثلثی به سمت راست خاموش
فلش سنگین مثلثی به سمت راست پیکان
فلش سمت راست سیاه
سه بعدی پرش به سمت راست به سمت راست فلش
سه بعدی پایین چراغ جلو به سمت راست
سیاه سمت راست فلش
فلش سیاه خمیده سنگین به سمت پایین و سمت راست
سیاه و سفید خمیده سنگین به سمت بالا و سمت راست فلش
فلش سیاه سمت راست فلش
فلش سیاه مقطع خم سمت راست
فلش سفید سمت راست سایه سمت راست
پیکان سمت چپ سایه سمت راست فلش
پیکان سایه دار سمت راست به سمت راست پیکان
پیکان سایه دار سفید جلو سمت راست فلش
فلش سفید سمت راست سایه پایین سمت راست سنگین
فلش سفید سمت راست سایه راست سمت راست فلش
پیکان سفید سایه سمت راست پایین سمت راست فلش
فلش سفید سمت راست سایه راست سمت راست
پیکان سفید سنگین را به سمت راست چرخانید
فلش سفید به سمت راست فلش
فلش جنوب شرقی فلش جنوب شرقی
سیاه و سفید فلش سمت راست فلش
فلش شمال شرقی فلش شمال شرقی
فلش سنگین سیاه و سفید پرش جنوب شرقی
فلش سنگین سیاه به سمت راست فلش
فلش سنگین سیاه و سفید پرش از شمال شرقی
فلش خاردار به سمت راست فلش
پیکان اشک سنگین به سمت راست پیکان
پیکان سمت راست گوه
فلش سنگین به سمت راست فلش
پیکان باز به راست سمت راست
فلش به سمت پایین با گوشه سمت چپ
پیکان به سمت پایین
فلش سمت چپ راست
پیکان سمت چپ
فلش سمت راست
فلش به سمت بالا
پیکان سفید به سمت بالا در پایه
پیکان سفید به سمت بالا در پایه
پیکان سفید به سمت بالا بر روی پایه و نوار عمودی
فلش دوبل سفید
فلش دوبل سفید به سمت بالا در پایه
سمت راست فلش سفید از دیوار
فلش شمال غربی به گوشه
فلش جنوب شرقی به گوشه
پایین فلش سفید
پیکان راست با دایره کوچک
فلش به سمت پایین از فلش به سمت بالا
سه فلش سمت راست
فلش سمت چپ با سکته مغزی عمودی
فلش سمت راست با سکته مغزی عمودی
فلش سمت چپ راست با سکته مغزی عمودی
فلش سمت چپ با سکته مغزی دو عمودی
فلش سمت راست با سکته مغزی دو عمودی
فلش سمت راست چپ با سکته مغزی دو عمودی
سمت چپ فلش باز
سمت راست فلش باز
پیکان چپ باز راست
فلش دوبل سمت چپ
پیکان دوبل به سمت بالا
سمت راست فلش دوتایی
پیکان دوتایی به سمت پایین
فلش دوبل سمت راست
فلش سفید شمال شرق
فلش سفید شمال غربی
فلش سفید جنوب شرقی
فلش سفید جنوب غربی
فلش سفید راست و چپ