زیرمجموعه یا برابر

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
HTML ﻢﻌﻨﯾ
⊂
⊂
U+2282
زیرمجموعه (Subset)
نماد زیرمجموعه که با ⊂ نمایش داده می‌شود، در نظریه مجموعه برای نشان دادن این استفاده می‌شود که یک مجموعه زیرمجموعه‌ای از مجموعه دیگری است، اما با آن برابر نیست.
⊆
⊆
U+2286
زیرمجموعه یا برابر (Subset or Equal to)
نماد زیرمجموعه یا برابر که با ⊆ نمایش داده می‌شود، نشان می‌دهد که یک مجموعه یا زیرمجموعه‌ای از مجموعه دیگری است یا با آن برابر است.

نماد "زیرمجموعه" چیست؟

نماد زیرمجموعه که با ⊂ نمایش داده می‌شود، نشان می‌دهد که یک مجموعه داخلی در یک مجموعه دیگر وجود دارد، اما با آن برابر نیست. به عنوان مثال، اگر مجموعه‌های A = {1، 2، 3} و B = {1، 2، 3، 4، 5} داشته باشیم، می‌توان آن را به صورت A ⊂ B بیان کرد که بیانگر این است که A یک زیرمجموعه از B است.

نماد "زیرمجموعه یا برابر" چیست؟

نماد زیرمجموعه یا برابر که با ⊆ نمایش داده می‌شود، نشان می‌دهد که یک مجموعه یا زیرمجموعه‌ای از مجموعه دیگری است یا با آن برابر است. برای مجموعه‌های مشابه A و B، A ⊆ B نیز درست است زیرا A یک زیرمجموعه از B است. اما اگر A = {1، 2، 3} و B = {1، 2، 3} باشد، A ⊆ B به عنوان نماد مناسب است زیرا دو مجموعه برابر هستند.

تفاوت بین نمادهای زیرمجموعه

درک تفاوت بین دو نماد برای جلوگیری از ابهام بسیار مهم است. به یاد داشته باشید که ⊂ به معنای زیرمجموعه صرف (برابر نیست) است، در حالی که ⊆ به معنای زیرمجموعه یا برابر است. نماد آخر امکان دارد دو مجموعه مورد مقایسه با هم برابر باشند.

کاربردها و استفاده‌های منحصر به فرد نمادهای زیرمجموعه

نمادهای زیرمجموعه (⊂ و ⊆) در زمینه‌های ریاضی و محاسباتی مختلف کاربردهای مهمی دارند:

  • نظریه مجموعه: برای بیان روابط بین مجموعه‌ها استفاده می‌شوند.
  • ریاضیات: در زمینه‌های مختلف برای نشان دادن روابط مجموعه‌ها استفاده می‌شوند.
  • علوم کامپیوتر: برای الگوریتم‌ها و ساختارهای داده برای بیان روابط و عملیات مجموعه استفاده می‌شوند.

تایپ کردن نمادهای زیرمجموعه

  • ویندوز: برای ⊂ از Alt+8834 و برای ⊆ از Alt+8838 استفاده کنید.
  • مک: به دسترسی به هر دو نماد از طریق نمایش دهنده کاراکتر دسترسی دارید.
  • لینوکس: برای ⊂ از Ctrl+Shift+u سپس 2282 و برای ⊆ با 2286 پیروی کنید.
  • HTML: برای ⊂ از ⊂ یا ⊂ و برای ⊆ از ⊆ یا ⊆ استفاده کنید.
  • لاتک: برای ⊂ از \subset و برای ⊆ از \subseteq استفاده کنید.

تصاویر نمادها

زیرمجموعه (Subset)زیرمجموعه یا برابر (Subset or Equal to)