بالاترین مجموعه (Superset of)

کپی / چسباندن

برای کپی کلیک کنید ▼
HTML ﻢﻌﻨﯾ
⊃
⊃
U+2283
بالاترین مجموعه
نماد بالاترین مجموعه که با ⊃ نمایش داده می‌شود، در نظریه مجموعه برای نشان دادن این استفاده می‌شود که یک مجموعه بالاترین یک مجموعه دیگر باشد، اما با آن برابر نباشد.
⊇
⊇
U+2287
بالاترین مجموعه یا مساوی
نماد بالاترین مجموعه یا مساوی که با ⊇ نشان داده می‌شود، نشان می‌دهد که یک مجموعه یا بالاترین یک مجموعه دیگر است یا با آن برابر است.

نماد "بالاترین مجموعه" چیست؟

نماد بالاترین مجموعه که با ⊃ نشان داده می‌شود، نشان می‌دهد که یک مجموعه شامل یک مجموعه دیگر است، اما با آن برابر نیست. به عنوان مثال، اگر مجموعه‌های A = {1، 2، 3} و B = {1، 2، 3، 4، 5} داشته باشیم، می‌توان آن را به صورت B ⊃ A بیان کرد، که نشان می‌دهد B بالاترین یک مجموعه A است.

نماد "بالاترین مجموعه یا مساوی" چیست؟

نماد بالاترین مجموعه یا مساوی که با ⊇ نشان داده می‌شود، نشان می‌دهد که یک مجموعه یا بالاترین یک مجموعه دیگر است یا با آن برابر است. برای همان مجموعه‌های A و B، B ⊇ A هم صحیح است زیرا B بالاترین یک مجموعه A است. اما اگر A = {1، 2، 3} و B = {1، 2، 3} باشد، B ⊇ A نماد مناسبی خواهد بود زیرا دو مجموعه با هم برابر هستند.

چگونه بین نمادهای "بالاترین مجموعه" تمایز قائل شویم؟

تشخیص تفاوت بین دو نماد برای جلوگیری از ابهام ضروری است. به یاد داشته باشید که ⊃ به معنای بالاترین مجموعه (نه برابر) است، در حالی که ⊇ به معنای بالاترین مجموعه یا مساوی آن است. نماد دوم امکان وجود این احتمال را می‌دهد که دو مجموعه مقایسه شده ممکن است با هم برابر باشند.

تفاوت‌های رایج درباره نمادهای "بالاترین مجموعه"

معمول است که افراد نمادهای بالاترین مجموعه و زیرمجموعه را با هم اشتباه کنند، به خصوص با توجه به شباهت بصری آنها. همیشه به یاد داشته باشید که جهت نماد به "مجموعه کوچکتر" اشاره می‌کند: ⊃ به معنای مجموعه بزرگتری است که مجموعه کوچکتر را در بر می‌گیرد، در حالی که ⊂ به معنای مجموعه کوچکتری است که توسط مجموعه بزرگتر احاطه شده است.

تایپ نمادهای "بالاترین مجموعه"

  • ویندوز: برای ⊃ از Alt+8835 استفاده کنید؛ برای ⊇ از Alt+8839 استفاده کنید.
  • مک: به هر دو نماد از طریق Character Viewer دسترسی پیدا کنید.
  • لینوکس: برای ⊃ از Ctrl+Shift+u سپس 2283 استفاده کنید؛ برای ⊇ ادامه دهید با 2287.
  • HTML: برای ⊃ از ⊃ یا ⊃ استفاده کنید؛ برای ⊇ از ⊇ یا ⊇ استفاده کنید.
  • LaTeX: برای ⊃ از \supset استفاده کنید؛ برای ⊇ از \supseteq استفاده کنید.

تصاویر نمادها

بالاترین مجموعهبالاترین مجموعه یا مساوی