1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ساعت دیجیتال

در حالت تمام صفحه، صفحه خاموش نمی شود و تبلیغات مخفی می شوند.